(dále jen jako „VOP“)

Tyto VOP, vydané provozovatelem KVĚTINÁŘSTVÍ SLUNEČNICE s.r.o., kterým je Marcela Pláčková, IČ: 26852764, DIČ: CZ26852764, se sídlem Filipovice 48, 747 84 Hradec nad Moravicí (dále jen „provozovatel“), stanoví podmínky pro užití elektronického květinářství KVĚTINÁŘSTVÍ SLUNEČNICE s.r.o., umístěného na internetové adrese  https://www.kvetinarstvislunecnice.cz (dále jen „elektronický obchod“ anebo „eshop“), zákazníkem a rovněž upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím eshopu, v níž je na jedné straně provozovatel jakožto prodávající a na straně druhé zákazník jakožto kupující.

V eshopu představuje provozovatel zboží – i) květiny volné i vázané do kytic a uspořádané do aranží, resp. do květinových ozdob a prvků květinové výzdoby (dále společně jen „květiny“) a ii) ostatní zboží (dárkové předměty apod.), které si může zákazník prostřednictvím eshopu objednat a koupit. K tomuto zboží nabízí provozovatel i doplňkové služby (dopravní apod.) o vlastní ceně, které jsou na základě objednávky zákazníka připojeny k objednávce zboží.

1.    Vymezení některých pojmů VOP

Zákazníkem je fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s těmito VOP, dává souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně se zaregistruje na eshopu anebo při objednávce tam učiněné uvede požadované údaje, a která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s provozovatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zákazníkem ve smyslu těchto VOP se nemůže stát právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel; tyto osoby provozovatel odkazuje na uzavření kupní smlouvy ve smyslu obchodněprávních předpisů. Právní vztahy provozovatele se zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Zákazník podáním každé své objednávky v eshopu provozovatele potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, a že s nimi souhlasí.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy ve smyslu obecně závazných právních předpisů je umístění nabízeného zboží provozovatelem na stránky eshopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky provozovatelem. Toto přijetí provozovatel neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním emailem na zadaný email. Pro vyloučení veškerých pochybností, smlouva o koupi zboží mezi provozovatelem a zákazníkem je uzavřena již přijetím objednávky zákazníka provozovatelem. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.    Registrace zákazníka

Zákazníkovi je doporučeno před provedením prvního nákupu na eshopu provozovatele provést registraci v tomto eshopu. V případě, že zákazník registraci neprovede, musí vyplnit během objednávky provozovatelem označené povinné údaje ke zpracování objednávky; za jejich řádné a správné vyplnění odpovídá za všech okolností sám zákazník.

Při registraci zákazníka na eshopu je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně, nejpozději však při nejbližším nákupu prostřednictvím eshopu provozovatele, a to přímo provedením změny ve webové aplikaci eshopu. Během registrace je rovněž zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití eshopu, je provozovatel oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

Ke zrušení registrace zákazníka ze strany zákazníka je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval zákaznickou linku.

Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

3.    Provozní doba kamenného obchodu provozovatele

Zákazník bere na vědomí, že provozovatel přijímá objednávky pouze v provozní době kamenného obchodu provozovatele, nacházejícího se na adrese  Lazebnická 421/3, 746 01 Opava, která je každý pracovní den od 7.30h do 18.00h a v sobotu od 7.30h do 12.00h. Provozovatel nepřijímá objednávky v den pracovního klidu a o státních svátcích, není-li na internetových stránkách eshopu uvedeno jinak, případně nedohodnou-li si tak provozovatel se zákazníkem.

Pakliže zákazník objedná na eshopu zboží v době mimo provozní dobu kamenného obchodu provozovatele, má se za to, že objednávka byla přijata provozovatelem k nejbližšímu okamžiku otevření kamenného obchodu provozovatele. Do této doby je také zákazník oprávněn svoji objednávku kdykoliv změnit anebo zrušit písemným oznámením provozovateli, a to bezplatně, pakliže provozovateli toto oznámení o změně anebo zrušení objednávky dojde nejpozději k nejbližšímu okamžiku otevření kamenného obchodu provozovatele. Pakliže zákazník provede objednávku v časovém předstihu větším než jeden pracovní den před požadovaným doručením květin, je oprávněn provést změnu anebo zrušení objednávky způsobem podle předchozí věty nejpozději k okamžiku otevření kamenného obchodu provozovatele v den, ve kterém má být zboží doručeno.

Na ostatní formy zrušení objednávky zákazníka se uplatní příslušná ustanovení těchto VOP.

4.    Ceny

Všechny ceny na eshopu jsou smluvní, aktuální a platné pro okamžik nákupu zákazníka. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník pro získání objednaného zboží zaplatit, to se však výslovně netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny (tzn. ceny zboží ve výprodeji, ve slevě apod.) zboží na eshopu platí při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání zásob, v ostatních případech po dobu časově určenou.

5.    Objednávání zboží na eshopu

Zákazník zadává svoji objednávku prostřednictvím internetové aplikace eshopu. Změna objednávky, popřípadě její zrušení je možná prostřednictvím webové aplikace, případně prostřednictvím zákaznické linky uvedené na webových stránkách provozovatele.

Mimo internetovou aplikaci eshopu je možno zboží v něm uvedené objednávat následujícími způsoby:

 • elektronickou poštou na adrese: info@kvetinarstvislunecnice.com
 • osobně v provozovnách provozovatele
 • telefonicky

Provozovatel však v takovém případě nepotvrzuje zákazníkovi přijetí objednávky elektronickou zprávou, nýbrž přímou odpovědí na objednávku zákazníka. Provozovatel doporučuje zákazníkovi provádět objednávky vždy přes elektronický obchod.

Zrušení, případně změna poptávky je provozovatelem akceptována pouze v těch případech, kdy je Zákazníkem zadána nejpozději do 23.00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém má být zboží doručeno.

6.    Dostupnost zboží a oprávnění provozovatele změnit květiny v objednané aranži

Dostupnost zboží prezentovaného na eshopu provozovatele je vždy vázána na skladové zásoby a provozovatel dostupnost veškerého zboží negarantuje. Fotografie zboží na eshopu (především květin v nabídce provozovatele) jsou z tohoto důvodu pouze orientační. Zákazník bere na vědomí, že provozovatelem dodávané květiny nemusejí vždy přesně odpovídat fotografii umístěné na eshopu, konkrétně se mohou lišit v jednotlivostech co do vzhledu, barev květin i celkového barevného vyznění aranže anebo druhů květin, v aranži použitých. Provozovatel se zavazuje pro případ, že z jakéhokoliv důvodu není schopen dodat zákazníkovi květiny přesně podle objednávky a je tudíž nucen zasáhnout do aranže květin, doručit zákazníkovi květiny, které svými vlastnostmi a cenou nejvíce odpovídají původní objednávce zákazníka.

Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je provozovatel oprávněn předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem. Tímto ustanovením však není dotčeno právo provozovatele v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze provozovatele, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nemožnosti uspokojení nadlimitní objednávky ze strany zákazníka, případně o jejím omezení provozovatelem bude zákazník vždy předem vyrozuměn.

7.    Doručení a převzetí zboží

Zákazník si během své objednávky může zvolit jeden z následujících způsobů doručení objednávky a její přepravy:

 • osobně v kamenném obchodě provozovatele, a to v provozní době kamenného obchodu, osobní převzetí je vždy bezplatné
 • prostřednictvím rozvozu naším vozem, a to v provozní době kamenného obchodu

Zákazník při objednávce zboží na eshopu a volbě dopravy rozvozem zadává adresu místa doručení jím objednaného zboží, a dále i pokyn, zda má provozovatel před samotným doručením předem kontaktovat příjemce zboží či nikoliv.

Provozovatel usiluje o doručení zásilky prostřednictvím rozvozu v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem (např. v důsledku dopravní zácpy, dopravní nehody, působení přírodních živlů) nemohl provozovatel bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

V případě jakýchkoliv problémů s expedicí bude zákazník neprodleně telefonicky či e-mailem informován a bude mu nabídnuto adekvátní řešení.

8.    Platební možnosti

Objednávku může zákazník uhradit některým z následujících způsobů:

V hotovosti při převzetí objednávky v kamenném obchodě provozovatele

Online platební kartou

Provozovatel přijímá online platby kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro (v případě, že ji vydavatelská banka zákazníka zařadila do systému plateb na internetu).

Akceptace platebních karet probíhá on-line prostřednictvím 3D-Secure řešení kartových asociací MasterCard a Visa umožňujícího bezpečné platby platební kartou na internetu. Údaje ze své platební karty (číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a bezpečnostní kódy CVV2/CVC2 zadává zákazník prostřednictvím internetové aplikace přímo zpracovatelské bance, kterou je Komerční banka, provozovatel nemá žádný přístup k údajům o platební kartě zákazníka. Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje. O výsledku platební transakce je zákazník informován e-mailem.

Bankovním převodem

Zákazník může složit předem cenu objednávky v českých korunách na bankovní účet provozovatele:

Komerční banka, 43 – 3874170207 / 0100 , VS: číslo objednávky

Pro mezinárodní bankovní platby:

IBAN: CZ4301000000433874170207 , SWIFT-BIC: KOMBCZPPXXX, VS: číslo objednávky.

V případě zahraniční platby je zákazník povinen nastavit bankovní převod tak, aby veškeré transakční poplatky hradil odesílatel platby.

Provozovatel upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost za provedení platby převodem. Při provádění těchto plateb je na straně zákazníka nutné předpokládat, že budou trvat déle než dva pracovní dny, a je tudíž nutné zadávat je v dostatečném předstihu. Provozovatel může v případě, že obdrží od zákazníka potvrzení o uskutečnění platby (elektronický výpis z účtu), objednávku vyřídit.

Platba na fakturu

Platbu na fakturu umožňuje provozovatel pouze po osobní dohodě v případě velké objednávky, a zcela na základě vlastního uvážení.

9.    Odpovědnost provozovatele za vady plnění

Provozovatel odpovídá zákazníkovi za vady plnění kupní smlouvy, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Provozovatel v tomto smyslu zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí jakkoliv poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží v kamenném obchodě provozovatele na ulici Lazebnická 3.

Zákazník především bere na vědomí, že květiny jsou zboží podléhající rychlé zkáze, takže zákazník musí případnou reklamaci uplatnit nejpozději v den následující po převzetí zboží. Zákazník rovněž bere na vědomí, že vadou květin není jejich uvadání, opadávání, případně jiná vnímatelná změna jejich estetické kvality, je-li tato způsobena biologickými procesy (stárnutím, nemocemi apod.).

U ostatních druhů zboží prezentovaných provozovatelem v eshopu se uplatní standardní zákonné záruční doby (obecně 24 měsíců; u potravinářského zboží 8 dní, není-li na zboží, jeho obalu nebo v přiloženém návodu uvedena lhůta k použití věci).

10.    Odstoupení od smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a zákazníkem na dálku

Zákazník má v případě objednávky zboží prostřednictvím eshopu právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od takto uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, to neplatí v případě objednávky jakéhokoliv zboží připraveného a upraveného na přání zákazníka, podléhajícího rychlé zkáze, zastarávání a opotřebení, tzn. především květin, jejich vazeb a aranží.

U ostatních druhů zboží prezentovaných provozovatelem v eshopu platí, že rozhodne-li se spotřebitel využít práva k odstoupení, musí odstoupení od smlouvy doručit provozovateli nejpozději do čtrnáctého dne od převzetí zboží. Provozovatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

11.    Bezpečnost a ochrana informací předaných zákazníkem prozovovateli

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s zákazníkem a marketingových akcí provozovatele a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Provozovatel zásadně postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně zákazníkem provozovateli za účelem splnění objednávky a marketingových akcí provozovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Zákazník dává provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely provozovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení emailem), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla provozovatele. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

Více informací o Podmínkách ochrany osobních údajů najdete zde.

12.    Ochrana práv duševního vlastnictví provozovatele k eshopu a odpovědnost za řádný chod eshopu

Vlastníkem a výhradním provozovatelem eshopu je provozovatel, kterému je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, svědčí právo vykonávat majetková práva k veškerému obsahu uvedenému v eshopu a jemu příbuzných stránkách na internetové doméně www.kvetinarstvislunecnice.cz. Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu stránek, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i databázím na internetových stránkách eshopu.

Každý, kdo navštíví eshop, bez ohledu na to, zda využije nabídky provozovatele, je uživatelem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva provozovatele ani práva ostatních uživatelů těchto stránek.

Provozovatel vynakládá maximální úsilí, aby zajistil přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu eshopu, nemůže však zákazníkovi garantovat jeho absolutní bezvadnost. Z uvedeného důvodu provozovatel neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědný za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití internetových stránek mohou objevit. Provozovatel nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím eshopu, odkazy na stránky třetích osob umístněné na eshopu, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek eshopu;
 • nekompatibilitu eshopu s koncovým zařízením, softwarem zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s eshopem.

13.    Společná a různá ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva soudy České republiky.

Zákazník sám nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky zákazníka na eshopu provozovatele.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv provoz eshopu omezit, pozastavit anebo úplně zrušit.

Provozovatel je oprávněn kdykoli tyto VOP změnit anebo vydat nové všeobecné obchodní podmínky, a to bez předchozího upozornění. Nové všeobecné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách eshopu. Má se za to, že zákazník, který poptává zboží prostřednictvím eshopu poté, co změna podmínek nabyla účinnosti, s novými podmínkami souhlasí.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.10.2019.

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnýDo e-shopu